Cà phê Mê Trang đồng hành cùng Hội thảo quốc gia 2014 về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin.