[TUYỂN DỤNG – HẾT HẠN] MÊ TRANG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC KÊNH SIÊU THỊ