[TUYỂN DỤNG – HẾT HẠN] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG QA