Tổng Giám đốc Lương Thế Hùng tái cử chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa