Mê Trang – THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VIỆT NAM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Giải thưởng Thương Hiệu Bền Vững 2013