[Tuyển dụng] Phó Giám đốc Miền Nam/Phó Giám đốc CN Hà Nội