[Tuyển dụng] Trưởng phòng Marketing làm việc tại Nha Trang