[Hết hạn] Tuyển dụng vị trí Giám đốc kinh doanh – Giám đốc tài chính – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính